ΕΛΛΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ's Blog

hellas-makedonomaxos WordPress.com site

Π.ΠΑΪΣΙΟΣ, ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ


14 Αυγούστου, 2013 Posted by | + ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ +, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ | Σχολιάστε

Η Κοίμηση της Θεοτόκου – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2013


Η Κοίμηση της Θεοτόκου

«Ζωαρχικήν πηγήν εἰργάσατο τήν Θεοτόκον, φθοράν θανάτου καί ζωήν βλυστάνουσαν».
Ἑορτή γῆς καί οὐρανοῦ ἡ σημερινή ἑορτή. Χαίρονται καί ἀγάλλονται οἱ ἐν οὐρανοῖς ἄγγελοι ὑποδεχόμενοι τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Κυρία τους, αὐτήν ἡ ὁποία διῆλθε ἐν σώματι βίο ἀγγελικό. Χαίρονται καί ἀγάλλονται καί οἱ ἐπί γῆς, γιατί στόν οὐρανό ἀνέρχεται σήμερα ἡ νέα Εὔα ὄχι ἁπλῶς γιά νά ἀπολαύσει τόν στέφανον τῆς δικαιοσύνης, ἀλλά γιά νά ἵσταται διά παντός ἐνώπιον τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Υἱοῦ της καί νά δέεται ὑπέρ πάντων τῶν γηγενῶν.

Ἐάν στό πρόσωπο τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ οἱ ἄνθρωποι βρήκαμε τόν Μεσσία καί λυτρωτή μας· ἐάν στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, οἱ θνητοί βρήκαμε Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἀφθαρτοποίησε τήν ἀνθρώπινη φύση μας, στό πρόσωπο τῆς Παναγίας Μητέρας μας βρήκαμε τήν πηγή αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν, γιατί μέ τήν δική της ὑπακοή στήν κλήση καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πραγματοποιήθηκε τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τήσωτηρίαμας· ἦρθεστόνκόσμοΧριστόςὁποῖοςμέτόνθάνατότουκατήργησετήνφθοράκαίτόνθάνατοκαίμέτήνἈνάστασήτουχάρισετήναἰώνιοζωήστούςπιστεύοντεςΑὐτῷ.
Δικαίως, λοιπόν, ἅγιοςΚοσμᾶςμελωδόςστόνἑόρτιοκανόνατουπρόςτήνὙπεραγίαΘεοτόκοτήνἐγκωμιάζειὡςζωαρχικήπηγήκαίὡςβλυστάνουσατήφθοράτοῦθανάτουκαίτήζωή. «Ζωαρχικήν πηγήν εἰργάσατο τήν Θεοτόκον, φθοράν θανάτου καί ζωήν βλυστάνουσαν».
Ἄς προσέξουμε, ἀδελφοί μου, τή σημασία τῶν λόγων τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου καί ἄς δώσουμε ἔμφαση στήν κάθε λέξη πού χρησιμοποιεῖ, γιατί δέν εἶναι τυχαία ἡ ἐπιλογή του. Δέν ἐγκωμιάζει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς τήν Παναγία μόνο ὡς «βλυστάνουσαν τήν ζωήν» ἀλλά καί ὡς «βλυστάνουσαν τήν φθοράν τοῦ θανάτου».
Ὁ Θεός ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου τόν κατέστησε συνδημιουργό του καί τοῦ παραχώρησε τό δικαίωμα νά φέρνει στόν κόσμο νέες ζωές μέ τή γέννηση τέκνων. Καί τό δικαίωμα αὐτό τῆς ζωῆς, τό ὁποῖο εἶναι θεῖο δικαίωμα, δέν τό στέρησε ἀπό τούς ἀνθρώπους ἀκόμη καί μετά τήν πτώση καί τήν ἔξωσή τους ἀπό τόν παράδεισο.
Ὅμως τό δικαίωμα τῆς ζωῆς περιορίζεται ἀπό τόν θάνατο, καί κανένας ἄνθρωπος δέν μπόρεσε ποτέ νά περιορίσει ἤ νά καταργήσει τόν θάνατο, γιατί ὁ θάνατος εἶναι συνέπεια τῆς ἁμαρτίας, καί κανείς δέν μποροῦσε καί δέν μπορεῖ νά ἀπαλλάξει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία παρά μόνο ὁ Χριστός. Τό προνόμιο, λοιπόν, αὐτό τό ὁποῖο κανένας ἄνθρωπος δέν ἀπέκτησε ποτέ, τό προσέφερε ὁ Θεός στήν Παναγία Μητέρα μας, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, καθιστῶντας την «βλυστάνουσαν τήν φθοράν τοῦ θανάτου», καθιστῶντας την μητέρα Αὐτοῦ πού ἐπρόκειτο νά καταργήσει τόν θάνατο μέ τόν δικό του θάνατο, Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ἀπόδειξη αὐτοῦ τοῦ προνομίου ἀποτελεῖ ἡ ζωή καί ἡ κοίμησή της. Δέν ἀξιώθηκε ἡ Παναγία μας νά γίνει μόνο μητέρα τῆς ἀληθοῦς Ζωῆς, τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἀξιώθηκε νά παραμένει καί ἡ ἴδια «καί μετά θάνατον ζῶσα», ζωντανή μετά τήν Κοίμησή της, γιά νά ἀποτελεῖ τεκμήριο τῆς ἀληθείας καί τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους.
«Ζωαρχικήν πηγήν εἰργάσατο τήν Θεοτόκον, φθοράν θανάτου καί ζωήν βλυστάνουσαν».
Στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος δέν ὑπῆρξε ποτέ, ἀδελφοί μου, οὔτε μία στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος νά μήν ἀναζητᾶ τή χαρά τῆς ζωῆς καί τήν ἀπαλλαγή του ἀπό τήν ἀγωνία καί τή λύπη τοῦ θανάτου. Μέ τή σημερινή ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς ὑποδεικνύει τό μέσο γιά νά ζήσουμε τήν ἀληθινή ζωή καί νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τή φθορά τοῦ θανάτου. Προβάλλει τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν «βλυστάνουσαν φθοράν θανάτου καί ζωήν», ἡ ὁποία βρίσκεται πάντοτε στή διάθεσή μας γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στή Ζωή, στόν Υἱό καί Θεό της, καί νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τή φθορά τοῦ θανάτου, ὄχι προσωρινά ἀλλά αἰώνια.
Ἄς μήν ἀπομακρυνόμεθα ποτέ ἀπό κοντά της· ἄς ἐμπιστευόμεθα τή ζωή μας στή μητρική της προστασία καί ἄς τήν παρακαλοῦμε νά μεσιτεύει πάντοτε στόν Υἱό της γιά τή ψυχική σωτηρία μας.
Διάπυρος πρός τήν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον εὐχέτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

14 Αυγούστου, 2013 Posted by | Ορθοδοξία - Orthodoxia | Σχολιάστε

Φάκελος Κύπρου 1


14 Αυγούστου, 2013 Posted by | ΚΥΠΡΟΣ, εγκληματίες πολέμου, μυστικές υπηρεσίες, KISSINGER - ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ | Σχολιάστε

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


14 Αυγούστου, 2013 Posted by | ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ, ΕΛΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ | Σχολιάστε

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΟ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ !!!!! 14 Αυγούστου: Μαύρη επέτειος της δεύτερης εισβολής


14 Αυγούστου, 2013 Posted by | ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ, ΕΛΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ | Σχολιάστε

ΚΥΠΡΟΣ 1974 – Τα Καραγκιοζάκια του Ιωαννίδη


14 Αυγούστου, 2013 Posted by | ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ, ΚΥΠΡΟΣ | Σχολιάστε

14 Αυγούστου: Μαύρη επέτειος της δεύτερης εισβολής.


Τη δεύτερη φάση της Τουρκικής Εισβολής, το 1974, σαν σήμερα 14 Αυγούστου, καταδικάζουν με ανακοινώσεις τους τα πολιτικά κόμματα. Κοινή συνισταμένη η ανάγκη επίτευξης εθνικής ενότητας, ενόψει των κρίσιμων στιγμών που έπονται στο εθνικό μας ζήτημα.

Toυ Χρίστου Χαραλάμπους

Ημέρα προβληματισμού που πρέπει να οδηγήσει στην απολύτως αναγκαία εθνική συναίνεση χαρακτηρίζουν τα κόμματα την 39η επέτειο της δεύτερης φάσης της βάρβαρης Τουρκικής εισβολής όταν η μπότα του Αττίλα πάτησε και στιγμάτισε τα ιερά χώματα της Αμμοχώστου και της Μόρφου.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική επανένωση της πατρίδας υπόσχεται στη διακήρυξη του ο Δημοκρατικός Συναγερμός: «Η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής πρέπει να μετατραπεί σε χρονικό ορόσημο που να σφυρηλατεί την ενότητα και τον εθνικό προβληματισμό, και να πάψει να είναι επέτειος που βαθαίνει τη διαίρεση του λαού μας. Πραγματική ενότητα όμως, δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν προηγηθεί η εθνική συμφιλίωση και η πολυπόθητη ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο»

Στην ανάγκη οικοδόμησης της ενότητας ενόψει της επανέναρξης των συνομιλιών το φθινόπωρο στέκεται και το ΑΚΕΛ με υποδείξεις όμως προς τους κυβερνώντες: «Πιθανή υπαναχώρηση της πλευράς μας από τα συμφωνηθέντα με την άλλη πλευρά και από τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στη Διεθνή κοινότητα και τους εταίρους μας στην ΕΕ, θα αφήσει την πλευρά μας ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη και θα δώσει την ευκαιρία στην Τουρκία να προωθήσει το στόχο της για οριστικοποίηση της διχοτόμησης»

Παρά τα 39 χρόνια από την Τουρκική εισβολή η διεκδίκηση είναι η μόνη σωστή στρατηγική υποδεικνύει το ΔΗΚΟ:  «Η κρισιμότητα των στιγμών, ιδιαίτερα τώρα που η πατρίδα και ο λαός μας έχουν να αντιμετωπίσουν και τους σκληρούς όρους του μνημονίου, υπαγορεύουν και επιτάσσουν ενότητα και συστράτευση στη βάση μιας διεκδικητικής στρατηγικής και τακτικής για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με το σωστό περιεχόμενο»

39 χρόνια μετά η Τουρκία δεν έχει αλλάξει τονίζει στη δική του διακήρυξη το Ευρωπαϊκό Κόμμα: «Οι απαράδεκτες υποχωρήσεις που έγιναν υπονομεύουν το μέλλον και τη συνέχεια του ελληνισμού της Κύπρου. Η Άγκυρα μηχανεύεται τρόπους για να αλλάξει τα δεδομένα επί του εδάφους. Επιδιώκει να αποκτήσει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό τίτλων ιδιοκτησίας ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα».

Στο ίδιο μήκος κύματος τόσο το Κίνημα Οικολόγων όσο και η Συμμαχία Πολιτών.

«Η αρνητική στάση της Τουρκίας και των κατοχικών ηγετών δεν πρέπει να αποθαρρύνει την προσπάθεια για προώθηση της πρότασης για την Αμμόχωστο. Ούτε όμως να πέσουμε στην παγίδα και να συνδεθεί το θέμα της Αμμοχώστου με την νομιμοποίηση της λειτουργίας του αεροδρομίου της Τύμπου ή το άνοιγμα των ενταξιακών κεφαλαίων της Τουρκίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των Οικολόγων ενώ η Συμμαχία Πολιτών σημειώνει:  «Πραγματική ενότητα όμως μπορεί να υπάρξει στη βάση μιας στρατηγικής εθνικής διεκδίκησης. Η ενότητα δεν κτίζεται με φραστικές αναφορές από την πολιτική ηγεσία. Η ενότητα αποκτά νόημα και ουσία όταν στοχεύει στην απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον τουρκικό κατοχικό στρατό»

Τη μαύρη επέτειο της δεύτερης φάσης της Τουρκικής εισβολής καταδικάζουν με ανακοινώσεις τους οργανωμένα σύνολα και φορείς.

14 Αυγούστου, 2013 Posted by | ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ, ΕΛΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ | Σχολιάστε

   

Αρέσει σε %d bloggers: